Penicillin eller antibiotika till barn, kåvepenin, heracillin eller amimox?

Ibland behöver barn penicillin som kåvepenin, heracillin eller amimox. Penicillin, en sorts antibiotika, kan hjälpa mot bakterieinfektioner, till exempel öroninflammation, lunginflammation, halsfluss, urinvägsinfektion och svinkoppor. Men också mot farliga infektioner som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Penicillin är helt verkningslöst mot virusinfektioner, som förkylning, RS-virusinfektion, magsjuka, höstblåsor och vattkoppor.

Vid livshotande infektioner kan penicillin vara livräddande. Vid lättare infektioner kan det förkorta sjukdomstiden eller minska risken för komplikationer. Om du fått antibiotika utskrivet till ditt barn, hör gärna med läkaren om vad som är fallet för just ditt barns infektion.

Olika antibiotika till olika bakterier

Olika antibiotikasorter är verksamma mot olika bakterier. Ibland väljer läkaren antibiotika efter ett bakterieodlingssvar där man har testat vilka antibiotika som är verksamma mot just den bakterie som orsakar en infektion hos ett barn. Det tar något dygn eller två att få odlingssvar så oftast får barn antibiotika utifrån vad som är känt om vilka bakterier som brukar orsaka en viss infektion, och vilka antibiotika som brukar fungera.

”Smala” och ”breda” antibiotika

Det finns ”smala” antibiotikasorter som bara är effektiva mot ett fåtal bakteriesorter och ”breda” som är effektiva mot många bakteriesorter. Ju allvarligare infektion, ju skörare patient och ju oklarare det är vilken bakterie som orsakat infektionen, desto bredare antibiotika väljer man. Problemet med många ”breda” antibiotikasorter är att bakterier utvecklar resistens mot dem, de blir alltså verkningslösa mot vissa bakterier.

Kåvepenin – perfekt vid de flesta luftvägsinfektioner

Kåvepenin är ett smalt antibiotikum, som har snabb och kraftfull effekt mot de vanligaste och farligaste luftvägsbakterierna. När man behandlar en öroninflammation är det absolut viktigaste att ha effekt mot streptokocker, som är vanliga luftvägsbakterier som kan ge allvarliga öroninflammationer, blodförgiftningar, lunginflammationer och halsinfektioner. Kåvepenin är supereffektivt mot streptokocker, det finns inget bättre!

Läs mer om streptokocker i det här inlägget

Andra bakterier som Hemofilus influenzae och Moraxella catharralis kan också orsaka öroninflammationer, men de är inte alls lika aggressiva och orsakar i regel inte några komplikationer hos i övrigt friska barn. Därför prioriterar man kraftfull effekt mot streptokocker.

Läs mer om öroninflammationer här

Kåvepenin är också fördelaktigt ur resistenssynpunkt och biverkningssynpunkt, det är inte lika stor risk att barnet får en tillväxt av resistenta bakterier efter en Kåvepeninbehandling som efter behandling med andra bredare antibiotika.

Även mot hudborrelia är kåvepenin mycket effektivt.

Läs mer om borrelia här.

Men Kåvepenin smakar ju så illa…

Tyvärr, ja. Och i flytande form är det inte möjligt att dölja smaken, oavsett vilka smakämnen man sätter till. Något som är bra att känna till är att flytande Kåvepenin finns  i olika koncentrationer, och ju mer koncentrerat, desto mindre måste du ge.

Så om du fått recept på 10 ml Kåvepenin frukt (50 mg/ml) dagligen, så kan du be om recept på Kåvepenin orala droppar (250 mg/ml), som du bara behöver ge 2 ml av för samma effekt.

Läs mer om att ge barn medicin i det här inlägget.

Heracillin – smalt och bra mot hudinfektioner

Många hudinfektioner orsakas av bakterien Staphylococcus aureus, den gula stafylokocken. Den kan bryta ned kåvepeninet så det blir verkningslöst. Därför är  kåvepenin ett dåligt alternativ mot de flesta hudinfektioner, medan Heracillin fungerar.

Det smakar tyvärr lika illa som kåvepenin om inte värre. Det finns dessvärre inte i olika styrkor men i väldigt små tabletter som även små barn brukar kunna ta. Även Kåvepenin finns i lika små tabletter. Tabletterna kan också krossas, men då kommer en del smak ut.

Heracillin 125 mg tabletter
Heracillin 125 mg tabletter
Amimox – ibland ett alternativ till Kåvepenin

Amimox är effektivt mot fler bakterier än kåvepenin är, och brukar användas när Kåvepenin inte hjälpt mot exempelvis en öroninflammation. Amimox smakar ganska bra brukar de flesta barn tycka. Anledningen till att man inte ger Amimox till alla är att det just är bredare än Kåvepenin och att man inte vill driva på resistensutvecklingen.

Ery-Max – till kikhosta, mykoplasma eller vid äkta allergi mot penicillin

Ery-Max (erytromycin) är ett antibiotikum av en helt annan typ än Kåvepenin, och verkar också mot vissa bakterier som kåvepenin är helt verkningslöst  mot. Ery-Max fungerar mot kikhosta, mykoplasmainfektioner med  mera, förutom de vanliga streptokockerna och det som kåvepenin fungerar mot.

Problemet med Ery-Max är att det har en direkt påverkan på tarmmotoriken och ger alltså i hög utsträckning ont i magen, diarréer och illamående. Dessa problem är mindre med medicinen som ges i kapselform än med den flytande varianten. Man kan öppna kapseln och strö ut de små fröna och ge dem direkt om man vill.

Vid äkta svår penicillinallergi kan Ery-Max vara det bästa alternativet. Men misstänkt penicillinallergi ska alltid utredas med blodprov, pricktest och nästan alltid även en provokation när man ger penicillin under övervakning för att se vad som händer. De flesta misstänka penicillinallergier är nämligen inga allergier. Och det är synd att använda Ery-Max i onödan med alla biverkningar.

Penicillin är bra när det är nödvändigt, men avstå annars

Nästa gång ditt barn blir föreslaget en antibiotikabehandling, fråga läkaren hur viktigt det egentligen är. Vad är riskerna om man avstår? Kan man vänta ett par dagar och se om barnet klarar av infektionen utan antibiotika? I många fall (men inte alla) kan man slippa ta penicillin bara man är vaksam på hur barnet mår och söker vårdcentralen igen vid försämring. Men kom alltid överens om det med läkaren! Och har barnet börjat en antibiotikakur, fullfölj den för att inte riskera återfall i infektionen eller riskera resistensutveckling.

Läs  mer om antibiotikaresistens här 

Läsa mer?

Streptokoker hos barn – om halsfluss, stjärtfluss, bärarskap och scharlakansfeber

Öroninflammation hos barn 

Borrelia hos barn

Hur ska jag få i mitt barn medicin?

 

Fördelar och nackdelar med vattkoppsvaccin

Vaccin mot vattkoppor är effektivt men ingår inte i det svenska allmänna vaccinationsprogrammet.  Det ingår däremot i andra länders allmänna vaccinationsprogam, USA har vaccinerat mot vattkoppor sedan 1995, först med en dos, och sedan 2006 med två doser.

Vaccin mot vattkoppor skyddar amerikanska barn väl

I USA uppskattar man att ungefär 4 miljoner personer varje år fick vattkoppor innan vaccinationen infördes. Av dem sjukhusvårdades 10 000 och 100 personer dog. Under den tid man gav en dos vaccin minskade vattkoppsfallen med 90%, sjukhusvårdade fall med 88% och dödsfallen med mer än 65%.

Eftersom vattkoppor fortsatte att spridas hos barn vaccinerade med en dos vaccin började man ge två doser vaccin 2006. Vattkoppsfallen minskade i två studerade områden av USA med mellan 65 och 76% under åren 2006-2010. Av de sjukhusvårdade vattkoppsfallen i den här studien var ingen vaccinerad.

Hjälper vattkoppsvaccin om man redan är smittad?

Det finns bara enstaka vetenskapliga studier som studerat den frågan, och de är inte av särskilt hög kvalitet. Så noga räknat vet vi inte. I de studier som finns har man sett en minskning av risken för att få vattkoppor efter att ha blivit smittad, om man fått vattkoppsvaccin inom tre dagar efter smittotillfället. De som ändå utvecklade vattkoppor efter vaccinationen fick mildare sjukdom än de som inte fått vaccin efter smittan.

Skyddar vaccinet mot bältros? 

Som ni kanske minns orsakas bältros av vattkoppsvirus, som vilat i nervcellsknutor och återaktiveras när immunförsvaret mot vattkoppor någon gång i livet blir för svagt. Vattkoppsvaccinet är ett levande försvagat vaccin, som precis som vattkoppsvirus lägger sig och vilar i nervcellsknutor.

Vattkoppsvaccinviruset kan alltså orsaka bältros, men gör det mycket mer sällan än det vilda vattkoppsviruset.

Men för människor som redan har vilt vattkoppsvirus i kroppen (de allra flesta av oss), så är det troligen bra att barnen inte vaccineras. Det är nämligen så att varje gång vi träffar på vattkoppsvirus genom att träffa något barn med vattkoppor så aktiverar det vårt immunsvar mot vattkoppor och minskar risken för bältros. Hängde ni med?

Den vaccinerade har (åtminstone i unga år) mindre risk för bältros än den ovaccinerade. Vaccination av alla barn ökar dock teoretiskt sett risken för att personer som redan haft vilda vattkoppor ska få bältros. Det finns dock flera studier kring om det här verkligen har skett i vaccinerade befolkningar som kommit till olika slutsatser. Vissa menar att man absolut sett en ökning i bältros hos äldre relaterad till barnvaccination, andra menar att den ökningen började innan man började vaccinera och inte är ett resultat av vaccination.

Finns inte vaccin mot bältros då? 

Jo, av två typer. Dels Zostavax som är vattkoppsvaccinet i högre dos. Det är måttligt effektivt. Dels det nya Shingrix som är ett icke levande vattkoppsvirusvaccin som skyddar mycket bättre. Det är godkänt av läkemedelsmyndigheterna i både USA och EU, men finns idag (juni 2018) ännu inte att tillgå i Sverige.

Allmän vaccination mot vattkoppor skyddar de svagaste mot svår sjukdom

Så är det otvetydigt. De svagaste patienterna, med allra sämst immunförsvar, som löper stor risk att dö av vattkoppssjukdom, och som inte själva kan bli vaccinerade, de skulle bli skyddade genom flockimmunitet av en allmän vaccination mot vattkoppor. De blir redan det i exempelvis USA.

Läs mer om flockimmunitet här. 

Om många men inte alla barn vaccineras mot vattkoppor kanske fler vuxna blir sjuka

Det sägs allmänt att barn får så lindriga vattkoppor medan vuxna alltid blir sjukare. Jag vet inte jag. Jag tvivlar inte på att vuxna kan bli svårt sjuka i vattkoppor, absolut inte, men jag ser många barn som blir svårt sjuka i vattkoppor också. Och de flesta sjukhusvårdade för vattkoppor i Sverige är antingen små barn eller mycket gamla (de gamla vårdas framförallt för bältros). Och de få dödsfallen vi har drabbar ibland barn.

En risk med att vaccinera många, säg 40-60%, barn, men inte alla mot vattkoppor är att risken för att ett barn går igenom barndomen utan att få vattkoppor ökar. Då skulle vi  kunna få flera som får sin vattkoppssjukdom först i vuxen ålder, och om det då stämmer att de blir sjukare så vore det en nackdel.

Vilka biverkningar finns med vattkoppsvaccin barnet som får vaccinet? 

OK. Massa teoretiska nackdelar för andra människor om man vaccinerar barn mot vattkoppor. Men för det enskilda barnet då? Som med alla levande vaccin så kan man få en minisjukdom 2-3 veckor efter sprutan. Några enstaka vattkoppor, kanske en släng feber. I mycket sällsynta fall har man sett en svår vattkoppssjukdom på grund av vaccinet, och då hos barn med nedsatt immunförsvar, (t ex på grund av en akut leukemi) men där det inte varit känt.

Ont, rött och lite svullet där man stuckit dygnet efter vaccination är också vanligt.

Sammanfattningsvis: 

För ett immunfriskt barn innebär vaccination med två doser vattkoppsvaccin ett stort skydd mot vattkoppssjukdom, och ett i princip fullständigt skydd mot svår vattkoppssjukdom. Barnet får, åtminstone under uppväxten, mindre risk för bältros. Vi vet inte idag om påfyllnadsdoser av vaccin i vuxen ålder kommer att behövas. Vanliga biverkningar är ont vid stickstället och enstaka vattkoppor 2-3 veckor efter vaccination.

Vaccinet rekommenderas till barn med sjukdomar där man senare löper risk att sätta in immunhämmande behandling, förutsatt att de inte haft vattkoppor. Det rekommenderas ibland till syskon till barn med kraftigt nedsatt immunförsvar. Även tonåringar som inte haft vattkoppor brukar ofta rekommenderas vaccin. Men ingen av dessa rekommendationer är att likställa med ett vaccinationsprogram. Vaccin mot vattkoppor kan man köpa på vaccinationscentral.

Allmän vaccination mot vattkoppor är infört i många länder, men Sverige väntar än så länge.

Läs mer: amerikanska folkhälsomyndigheten CDC om vattkoppsvaccin

Läsa mer? Här hittar du fler inlägg om vattkoppor och vaccinationer

Därför tycker jag inte om vattkoppspartyn

Vattkoppor hos bebisar och barn – om smitta, symtom, inkubationstid och vad som lindrar 

MPR-vaccin eller trippelvaccin, om vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

Vaccin – bästa sättet att stärka ditt och ditt barns immunförsvar

Vad innehåller vaccin? Finns formaldehyd, aluminium eller kvicksilver i vaccin?

TBE vaccin (fästingvaccin) och skydd mot fästingar till bebisar och barn

Fördelar och nackdelar med rotavirusvaccin

Alla inlägg om vaccination hittar du här

Att smitta barn med vattkoppor med flit – om vattkoppspartyn

En läsare frågade mig vad jag tycker om att utsätta sina barn för vattkoppsmitta med flit genom att ordna ett vattkoppsparty. Jag tycker inte om det! En förälders uppgift är att ta hand om sitt barn och göra det som står i ens makt för att barnet ska må så bra som det bara går. Att utsätta sitt barn för smitta av ett virus som i princip alltid orsakar obehag och i sällsynta fall orsakar allvarlig sjukdom är för mig inte en väl genomtänkt del av ett kärleksfullt föräldraskap.

Men kommer inte barnet få vattkoppor i alla fall?

Jo, mest sannolikt kommer barnet få vattkoppor i alla fall om du inte låter vaccinera det. Men det innebär inte för mig att det är rätt att med vilje utsätta barnet för smitta i alla fall.

Vad säger du, kan vattkoppor ge allvarlig sjukdom?

Ja. Störst risk för allvarlig sjukdom har människor med dåligt immunsförsvar, till exempel nyfödda barn vars mammor inte haft vattkoppor, barn eller vuxna som har medfödda fel i immunförsvaret eller får läkemedel som hämmar immunförsvaret.

Men även friska barn som inte längre är bebisar kan få komplikationer av vattkoppor. Den enda komplikationen som är riktigt vanlig är rikliga vattkoppor med bakterieinfektioner i kopporna. Det blir jättejobbigt för barnet och föräldrarna, men blir bra efter någon vecka med antibiotika. Vi har också regelbundet barn på barnsjukhuset (noga isolerade från andra barn för att inte smitta!) som har så mycket vattkoppor i munnen och magtarmkanalen att de inte klarar att dricka själva och behöver dropp.

Den vanligaste allvarliga komplikationen är en övergående lillhjärnsskada (akut postinfektiös cerebellär ataxi) som gör att barn får dålig koordination och balanssvårigheter. I svåra fall kan barnet inte gå alls. Som tur är går det nästan alltid över på två månader, men en del barn har kvarstående balanssvårigheter eller talsvårigheter. Den komplikationen drabbar en av 4000 vattkoppsinfekterade barn, så den är inte extremt sällsynt.

En till två av 100 000 vattkoppsinfekterade barn får en allvarlig hjärninfektion av vattkopporna med kramper och medvetandesänkning, den komplikationen kan liksom vattkoppslunginflammation vara livshotande.

Men är det inte bättre att få vattkoppor som barn än som vuxen?

Jo, det stämmer att risken för komplikationer är mindre om man får vattkoppor som barn än som vuxen eller tonåring. Om ditt barn inte har fått vattkoppor i säg 10-12-årsåldern tycker jag att du ska överväga att vaccinera barnet mot vattkoppor.

Det finns vattkoppsvaccin

Vattkoppsvaccinet innehåller försvagat vattkoppsvirus som ger en mycket lätt, ofta omärkbar vattkoppsinfektion. Man ger två doser och det kan ges från 12 månaders ålder. Det skall inte ges till gravida eller till människor med nedsatt immunförsvar. Vaccinet blev godkänt i USA först 1995 så man vet inte riktigt hur länge skyddet sitter i. I USA har man haft allmän vaccination mot vattkoppor sedan 1996, och där har dödsfallen i vattkoppor minskat från 100-150 per år till färre än 10 per år sedan de införde vaccinationen. De flesta dödsfallen där sker hos ovaccinerade. Antalet sjukhusvårdade för vattkoppor har minskat från 11 000 per år till 2 000 per år. Vaccinet är alltså mycket effektivt.

Men finns det inga risker med vaccinet då?

Jo, men mycket mindre risker, och mindre allvarliga risker än med vattkoppsinfektion. Det är vanligt med rodnad och svullnad där man sprutat in vaccinet, som går bort inom något dygn. Feber får 1 av 10 ungefär. En av 25 vaccinerade får en eller enstaka vattkoppor 2-3 veckor efter vaccinationen. Dessa vattkoppor smittar som regel inte. Feberkramper och lunginflammation är extremt ovanliga komplikationer av vaccinet.

En risk som diskuterats är om risken för bältros hos ovaccinerade skulle öka om barnen vaccinerades. Om hur det hänger ihop kan du läsa i inlägget om vattkoppsvaccin.

Varför vaccineras inte alla barn i Sverige om nu vaccinet är så bra?

Den frågan kommer att utredas av Folkhälsomyndigheten under hösten 2017. Då tar utredarna hänsyn till hälsan för hela befolkningen, och även statens kostnader för vaccinet och för sjukdomen. Sedan presenterar de ett förslag för regeringen som slutligen tar ställning till om vaccinet ska införas eller inte.

Hur gör jag om jag vill vaccinera mitt barn mot vattkoppor?

Vissa BVC vaccinerar mot att man betalar vaccinkostnaden. Fråga din BVC-sköterska. Annars kan du gå till en vaccinationsbyrå eller vårdcentral.

Läsa mer? Här hittar du fler inlägg om vattkoppor och vaccinationer

Vattkoppor hos bebisar och barn – om smitta, symtom, inkubationstid och vad som lindrar 

Fördelar och nackdelar med vattkoppsvaccin

Vaccin – bästa sättet att stärka ditt och ditt barns immunförsvar

Vad innehåller vaccin? Finns formaldehyd, aluminium eller kvicksilver i vaccin?

TBE vaccin (fästingvaccin) och skydd mot fästingar till bebisar och barn

Fördelar och nackdelar med rotavirusvaccin

Alla inlägg om vaccination hittar du här

TBE vaccin (fästingvaccin) och skydd mot fästingar till bebisar och barn

TBE hos barn kan ge hjärnskador om man har otur. TBE vaccin eller fästingvaccin kan ges till barn från ett års ålder, och mindre barn måste skyddas mot fästingar på annat sätt. I det här inlägget kan du läsa om vaccinet och om hur du skyddar bebisar mot TBE och även om TBE vaccin och amning.

Läs om sjukdomen TBE, om smitta, symtom, behandling och långtidseffekter här. 

TBE vaccin är godkänt från ett års ålder 

De TBE-vacciner som finns har länge varit godkända från ett års ålder, men svenska smittskyddsmyndigheten har ansett att det inte varit angeläget att vaccinera förskolebarn, och framför allt inte barn under 3 års ålder. Det har byggt på en (icke vetenskapligt stödd) allmän uppfattning om att förskolebarn inte blir särskilt sjuka i TBE. Tack vare Åsa Fowlers studie vet vi nu bättre. Sedan 2013 har 3-årsgränsen varit borttagen från officiella rekommendationer i Sverige, men den kan fortfarande leva vidare hos vissa mindre uppdaterade vaccinationsbyråer och BVC.

Fördelar och nackdelar med vaccin mot TBE

Fördelarna med TBE-vaccinet är att det ger ett mycket bra, nära 100-procentigt, skydd mot TBE-infektion hos dem som följer vaccinationsschemat. Det krävs dock regelbundna påfyllnadsdoser, vart tredje eller vart femte år beroende på ålder, och flera fall av TBE har setts hos äldre vuxna (över 50 år) som fått en eller två doser vaccin men sedan inte fortsatt vaccinera sig.

Vaccin mot TBE består av avdödade hela TBE-virus. Eftersom viruset är avdödat finns ingen risk att få TBE av vaccinet, inte heller för barn med dåligt fungerande immunförsvar. De biverkningar som ses är feber hos 5-6% av de vaccinerade, rodnad och svullnad kring injektionsstället som går över efter något dygn eller två hos ungefär hälften. Inga allvarliga biverkningar är kända för de två vacciner som finns i Sverige (Encepur och FSME-immun). Fördjupad information finns i WHO:s sammanställning här.

TBE vaccin vid amning

TBE vaccin är ett avdödat vaccin och kan därför inte gå ut i modersmjölk och överföra TBE-sjukdom. Det finns inte heller några andra tänkbara eller rapporterade biverkningar till TBE-vaccin som skulle göra det olämpligt att ta fästingvaccin vid amning. Om det är dags att vaccinera dig: gör det även om du ammar.

Riskområde eller inte?

De flesta fall av TBE i Sverige diagnosticeras i Stockholmsområdet, men det har kommit fler och fler fall i Mälardalen, kring Vättern och Vänern och bortåt Bohuslän. Här kan man se en karta över rapporterade fall i södra Sverige under 2016.

Jag är dock misstänksam. Jag är inte säker på att frånvaron av rapporterade fall beror på frånvaro av TBE i andra regioner än Stockholm. Man måste nämligen misstänka TBE för att provta. Och provtar man inte så diagnosticerar man inte och rapporterar inte. De officiella rekommendationerna är att enbart vaccinera barn och vuxna i riskområden, eller som reser mycket till riskområden. Själv vaccinerade jag mig och min äldsta son redan när vi inte bodde i ett känt ”riskområde”. Säkert vaccin, läbbig sjukdom, för mig vägde vågen tungt över på vaccinationssidan i det här fallet.

Att skydda en bebis mot TBE

Barn över ett år kan vaccineras. Men barn under ett då? De löper ju hög risk att få fästingar om de kryper omkring i gräset.

TBE-vaccin till barn under ett år?

Svaret är att vaccinet inte är testat på barn under ett år. Vi vet varken om det är effektivt eller säkert. Därför är det inte heller godkänt att ge till så små barn. I och med att vaccinet är avdödat är det inte ett av de vacciner som man på förhand tror borde vara riktigt farligt för småbebisar, men har man inte testat vet man inte.

Hur kan man då skydda bebisarna mot TBE?

Genom att skydda dem mot fästingbett. Vi ska förstås inte hindra bebisar från att vara på marken, och ute i naturen, men det är kanske en bra idé att bebisarna får krypa runt, eller ligga på, en filt eller ett stort lakan på gräsmattan, gärna ljust så små fästingar syns och kan dödas innan de hinner till bebisen.

Är ni i ett område med mycket fästingar är det kanske också en god idé att varje gång du byter blöja leta efter fästingar på bebiskroppen. Fångar du fästingen innan den biter sig fast kan den inte överföra sjukdom. Har den bitit sig fast ska du förstås ta bort djuret så snart du ser den. Dra rakt ut med pincett. Nyp tag mellan fästinghuvudet och bebisens hud. Ett par strumpor som dras upp utanpå byxbenen hindrar fästingarna från att krypa in den vägen.

Om ditt barn har fått en fästing: läs om hur du tar bort den här. 

Borde jag kanske stanna hemma från landet med min bebis?

NEJ, om du frågar mig! Klart första sommaren med bebisen ska bli en härlig sommar! Den som planerar sommaren utifrån att i första hand undvika så många faror som möjligt får ingen rolig tid. Så gör det ni gillar i sommar, även om det innebär tre månader i Stockholms skärgårds värsta fästingnästen, men leta gärna lite extra efter fästingar i bebisens gosiga hudveck, och dra gärna fram ett gammalt lakan att krypa runt på.

Läs mer här: alla barnakutens inlägg om barn, fästingar och fästingburna sjukdomar

Mitt barn har fått en fästing – hur ta bort den? 

TBE hos barn – symtom, smitta, behandling och långtidseffekter

Borrelia hos barn 

TBE hos barn – symtom, smitta, behandling och långtidseffekter

Vad är TBE?

TBE är en förkortning för Tick-Borne Encephalitis, eller fästingburen hjärnhinneinflammation. TBE-viruset smittar oss oftast genom fästingbett, men kan också smitta genom opastöriserad mjölk från kor eller getter som haft TBE-virus i blodet. När vi blir bitna av en fästing som har viruset sprutar fästingen in TBE-smittad saliv så fort den biter sig fast. Alla som får ett bett av en smittad fästning blir inte sjuka, men blir man sjuk så drabbas ibland hjärnan.

Mer om hjärnhinneinflammation i allmänhet kan du läsa här. 

Var finns TBE-smittade fästingar?

TBE-smittade fästingar finns över stora delar av norra halvklotet. I Europa finns de i Norden, Ryssland, Baltikum. Tyskland, ner i Österrike, Schweiz, på Balkan och i italienska alperna. I nordligaste Sverige är fästingar ovanliga och därmed också TBE. TBE ökar för närvarande i Sverige, och 2017 rapporterades 391 fall till Folkhälsomyndigheten som för statistik.

Det finns all anledning att tro att de 391 rapporterade fallen inte är alla drabbade. I en svensk studie, undersökte  Mikael Sundin alla barn som kom till barnakutmottagningen i Huddinge med huvudvärk, illamående, yrsel, trötthet under en period. De undersökte 124 barn och fann att 10 av dem hade TBE och 21 hade borrelia. Ingen av dessa barn var  jättesjuka och om man inte hade gjort en särskild studie hade man kanske inte undersökt om de hade någon av dessa fästingburna sjukdomar.

Symtom på TBE-infektion hos barn

Symtomen på TBE-infektion hos barn är feber, huvudvärk, illamående, ljuskänslighet. I Åsas studie delade hon in barnen i tre olika grupper: lätt, måttlig, och svår TBE-infektion. Alla barn utom två hade huvudvärk. Alla barn utom ett hade feber. De flesta barn med lätt TBE och nästan alla med måttlig eller svår TBE hade illamående eller kräktes. De med svår TBE hade antingen kramper, sänkt medvetande eller förlamningar/känselbortfall eller kombinationer av dessa.

Hur diagnosticeras TBE?

TBE-diagnosen är ett pussel med flera bitar. Ett är  ett blodprov där antikroppar mot TBE-virus analyseras. Det är dock inte alls helt säkert, till exempel har man antikroppar även om man vaccinerats mot TBE. De andra pusselbitarna är symtom som stämmer med TBE, och inflammationstecken i ryggvätskeprov (lumbalpunktion).

Långtidseffekter av TBE hos barn

Min  vän och kollega doktor Åsa Fowler publicerade 2013 en mycket viktig och välgjord studie om långtidseffekter hos barn efter TBE-infektion i The Journal of Pediatrics. Åsa har undersökt 55 barn som fått TBE mellan 2004 och 2008.  I intervjuer och neuropsykologiska tester 2-7 år efter infektionen visade det sig att två tredjedelar av barnen fortfarande hade problem.

I intervjuerna med barn och föräldrar 2-7 år efter TBE-sjukdomen så berättade 29 av 42 intervjuade barn att de hade tre eller flera problem. De vanligaste problemen var huvudvärk, minnesproblem, trötthet, irritabilitet och koncentrationsproblem.

Barn som hade haft svår eller måttlig TBE hade mer problem med illamående och ljuskänslighet vid uppföljningen än barn som haft lätt TBE, men förvånande nog var det ingen skillnad i övriga symtom.

Det psykologiska testet BRIEF, som mäter ”exekutiva funktioner” alltså hur man kan utföra uppgifter, visade att 11 av 28 testade barn hade ett värde som brukar innebära svårigheter i vardagen eller i skolarbetet. Sju av de elva hade haft måttlig till svår TBE och 6 hade haft lätt TBE.

IQ-testet WISC-IV visade att barnen med TBE hade ett IQ-medelvärde på 85, att jämföra med det medelvärde som testet är konstruerat för att en grupp ”normala barn” ska ha, nämligen 100. Framförallt var det i deltestet som mäter arbetsminne som barnen underpresterade, mer än hälften av dem gjorde det. Inga säkra skillnader fanns mellan barn med svår och lätt TBE.

Överraskande nog visade alltså studien att TBE som hade lätta och svåra symtom till en början verkar vara lika farlig för barns hjärnor på lång sikt. Åsas slutsats är att alla barn som haft konstaterad TBE ska följas upp av barnneurolog. Jag håller med.

Hur behandlas TBE?

Det finns ingen antivirusbehandling att ge. Barnen får smärtstillande mot huvdvärken, dropp och kanske illamåendemediciner mot illamåendet. Krampmediciner mot kramper och lugnande mot svår aggressivitet och oro. Sjukgymnastik för att komma igång om man varit svårt sjuk.

Hur förebygga TBE?

Det finns effektiva och säkra vacciner som kan ges till barn från ett års ålder. De ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Vill du ge dina barn skydd mot TBE så kan du gå till vårdcentral eller vaccinationsbyrå. Det kostar mellan 300 och 500 kronor per dos (jämför priser innan du går och vaccinerar dig eller ditt barn!). Det ges två doser med en månads mellanrum, sedan en dos efter ett år och därefter en dos vart femte år. Det finns dock ny forskning som talar för att det räcker med glesare påfyllnadsdoser om man börjat vaccinera redan i barndomen, så ha inte alltför mycket ångest om det gått sju år i stället för fem mellan påfyllnadsdoserna. Det är dock bra  att följa de tre första doserna i schemat för att få god effekt.

Läs om TBE-vaccin och hur du skyddar bebisar och små barn mot fästingar här.  

Läs mer om borrelia, en annan fästingburen sjukdom  hos barn, här. 

Läs om hur du bäst tar bort en fästing här.