Mässling och röda hund, om sjukdomarna och vaccin mot dem

Mässling, påssjuka och röda hund är tre smittsamma virussjukdomar. De är sinsemellan ganska olika, men ingår i samma vaccin (MPR vaccin), och därför tar vi upp dem alla samlat. Tack vare det välfungerande svenska vaccinationsprogrammet mot dessa sjukdomar är det nämligen liten risk att barn smittas av sjukdomarna, och de förekommer sällan i vårt land numera. Innan vaccinationsprogrammet startade i slutet av 1970-talet fick i princip alla barn dessa sjukdomar under barndomen. Så skulle det bli igen om vi slutade vaccinera.

Mer om att bygga upp ett aktivt immunförsvar med vaccin kan du läsa här

Mässling är en extremt smittsam sjukdom

Mässlingviruset sprids via luften och tar sig in i kroppen via andningsvägarna eller ögonen. Det är ovanligt att sjukdomar sprids i luften, de flesta sprids via mikroskopiska vattendroppar från nysningar eller hostningar, eller via direktkontakt via händer. Även vattkoppor sprids via luften. Man räknar med att en person är mottaglig för mässling kan bli smittad av att bara gå in i ett rum där en mässlingssmittad person vistats de senaste två timmarna. Även om den smittade gått ut därifrån. Man har räknat ut att om en mässlingssmittad person bara träffar mottagliga personer, så smittar varje person i genomsnitt 15-18 andra personer.

Som tur är är de flesta av oss inte mottagliga. Hos dem som är födda före 1970-talet beror det som regel på att man haft mässlingen. Då bildas ett immunförsvar som skyddar livslångt mot ny sjukdom. Av dem som är födda från slutet av 1970-talet och framåt är de flesta vaccinerade mot mässling, och kan därför inte bli smittade av sjukdomen.

Vilka löper risk att smittas av mässling?

De som löper risk att smittas av mässling är de som inte har haft mässling och inte är vaccinerade. Dessutom kan vissa typer av cancerbehandling eller andra medicinska behandlingar som dämpar immunsystemets funktioner radera ett tidigare skydd mot mässling.

De flesta som inte är vaccinerade mot mässling är barn under 18 månaders ålder. Vaccinet ges nämligen först vid 18 månaders ålder på BVC. Det kan dock ges från 6 månaders ålder om man beräknar att det finns risk att smittas av mässling. I flera landsting får man betala själv om man vaccinerar före 12 månader, och i vissa landsting får man också gå till en vaccinationsbyrå för att göra det. Vid vaccination före 12 månader behöver man också ge sprutan vid 18 månader för att vara säker på att få ett bra skydd.

I det svenska allmänna vaccinationsprogrammet infördes vaccination mot mässling under 1970-talet. Först med en dos vaccin, och sedan 1982 med två doser vaccin. Man införde den andra dosen eftersom man sett att en dos inte gett fullständigt skydd hos alla vaccinerade. Om man inte haft mässling och är född före 1981 kan det vara värt att ta en extra vaccinspruta som vuxen för att säkerställa att man har skydd. Om man inte haft mässling och inte fått vaccin som barn, till exempel för att föräldrarna valde att avstå, är det en mycket bra idé att ta två doser vaccin. Det enklaste är att gå till en vaccinationsbyrå.

Hur märks mässling?

De första symtomen på mässling är lättare feber, röda ögon och torrhosta. I detta skede är smittsamheten som högst. Man kan också då se saltkornsliknande utslag i munslemhinnan på kindens insida, så kallade kopliska fläckar. Efter 3-7 dagar stiger febern och de typiska storfläckliga utslagen uppträder i huden.

Här kan du se en bild på kopliska fläckar

Här kan du se en bild på mässlingsutslag

Här kan du se en film där infektionsläkaren Lars Hagberg förklarar hur du känner igen mässling

Vad ska jag göra om jag tror att mitt barn har mässling?

Det är viktigt att få konstaterat om barnet har mässling eller inte. Ring till sjukvårdsupplysningen 1177 och berätta att du misstänker att barnet har mässling. De kommer att lotsa dig rätt. Antagligen kontaktar de, eller ger kontaktuppgifter till, en barnakutmottagning eller infektionsakutmottagning dit ni får komma för undersökning, provtagning och vård.

Det är viktigt att inte själv gå in på ett sjukhus med ett misstänkt mässlingssmittat barn. Om ni kommer själva till akuten, låt en vuxen gå in och berätta att ni kommer så att ni kan bli lotsade genom rätt ingång för att inte smitta andra.

Om barnet är mycket sjukt och behöver sjukhusvård kommer ni att få det. Det är ingen fara för vaccinerad personal att vårda ert barn, förutsatt att personalen fått två vaccindoser. Det viktiga är att ni vårdas på ett isoleringsrum där ni inte riskerar att smitta andra.

Är mässling farligt?

Hos fyra av fem sjuka barn blir mässlingen bara en till två veckor med feber, utslag och ont i ögonen. Hos en av fem uppkommer dock någon komplikation. Vanliga komplikationer är lunginflammation, diarré och öroninflammation som kräver antibiotikabehandling eller sjukhusvård några dagar eller längre.

Ett av 1000 barn drabbas av akut mässlingsinfektion i hjärnan, mässlingsencefalit. Det är  en sjukdom som både kan ge bestående hjärnskador och kan leda till döden.

I mycket sällsynta fall (5 till 10 fall per miljon mässlingssjuka) kan en komplikation som heter subakut skleroserande panencefalit uppkomma sju till tio år efter mässlingsssjukdomen. Den innebär att den drabbade successivt tappar hjärnfunktioner och dör.

Även om de allra flesta som drabbas av mässling överlever, förekommer dödsfall även i länder med modern sjukvård. I juli 2017 publicerade europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC en rapport om mässlingsutbrotten i Europa under senare år. Där framkom att 14000 fall av mässling rapporterats i Europa sedan januari 2016, och att 35 personer dött av sjukdomen.

Här kan du läsa ECDC:s rapport om mässlingsdödlighet i Europa. 

Globalt och historiskt sett har mässling varit en av de stora barnadödarna. Även om fler och fler barn räddas till livet av vaccination, rent vatten och bättre mat, beräknas fortfarande 245 barn om dagen dö av mässling i världen. Alla dessa dödsfall skulle kunna undvikas om hela världen vaccinerades mot mässling.

Här kan du läsa mer om mässling och mässlingsvaccination i världen. 

Röda hund är farligt för foster

Röda hund, eller rubella, smittar via hostningar och nysningar och är alltså inte lika smittsamt som mässling, mer som en vanlig förkylning. Symtomen på röda hund är lätt feber, sjukdomskänsla, svullna lymfkörtlar, ibland utslag och ledvärk.

Hos födda människor är sjukdomen som regel lindrig. För ofödda barn är dock röda hund en mycket svår sjukdom. I hälften av fallen  där en gravid kvinna smittas under de första 17 graviditetsveckorna leder detta till missfall eller svåra fosterskador. Barnen som föds med röda hund-skador lider av  dövhet, grava hjärnskador, blindhet, hjärt- och kärlskador, men även diabetes och sköldkörtelsjukdomar.

Efter en stor epidemi av röda hund i New York på 1960-talet undersökte man hur barnen levde 30 år senare och såg att 1/3 hade ett relativt normalt liv, 1/3 bodde hos sina föräldrar med anpassade yrkesuppgifter och 1/3 krävde dygnetruntvård. I Sverige är sjukdomen mycket ovanlig tack vare hög vaccinationstäckning sedan snart trettio år tillbaka.

Fördelar och nackdelar med vaccin mot mässling, påssjuka och  och röda hund  (MPR vaccin) 

Alla vacciner har både för- och nackdelar. Vi börjar med fördelarna här.

1. Livräddande

Mässling är en dödlig sjukdom, särskilt för spädbarn. I ett land som Sverige, med välnärda barn och god tillgång till sjukvård dör något eller några enstaka barn per 1000 barn som får mässling. Innan mässlingsvaccinationen infördes på 1970-talet drabbades omkring 30 000 till 50 000 människor i Sverige av mässling varje år, de allra flesta barn. Sverige hade på 1970-talet omkring åtta miljoner invånare, och nu omkring nio miljoner, så om vi räknar med att 50 000 barn skulle drabbas av mässling varje år om vi slutade vaccinera så räddar vaccinationen mellan femtio och hundra barns liv varje år bara i Sverige. Lågt räknat.

2. Räddar barn från hjärnskador

Mässling ger hjärninflammation hos 1 på 1000 drabbade barn. Före den allmänna vaccinationen vårdades 900 barn på sjukhus varje år för mässling, många av dem med hjärninflammation. Jag har inte hittat några siffror på hur många av dem som fick bestående handikapp, men det var ett antal barn varje år som drabbades av det.

Eftersom vaccinet mot mässling också skyddar mot påssjuka och röda hund tillkommer fördelar även med detta skydd.

Om röda hund drabbar en icke-vaccinerad gravid kvinna som inte heller har haft röda hund riskerar fostret svåra skador. Fram till början av 1980-talet spreds röda hund i Sverige, och epidemier kom vart femte år. En av 300 gravida kvinnor smittades, och vid epidemin 1979 föddes 36 barn till kvinnor som trots känd röda hund-smitta under tidig graviditet valt att inte avbryta den. 18 av dem fick skador.

Antalet födda i Sverige brukar variera mellan 100 000 och 120 000 (nu närmare 120 000), så om vi räknar med att en av 300 gravida skulle smittas så räddas 3-400 ofödda barn vart femte år (plus färre ofödda barn däremellan) från en smitta som ger åtminstone hälften av dem svåra hjärnskador. Så säg att vaccinet räddar 50 barn per år från röda hund-hjärnskador.

Påssjuka kan ge en lindrig hjärnhinneinflammation med viss risk för bestående hörselskador.

3. Räddar barn från diabetes

Barn som blivit smittade av röda hund i fosterstadiet och fötts med röda hund-orsakade skador har 100-200 gånger högre risk för diabetes än andra barn.

4. Räddar män från sterilitet

Påssjuka kan drabba testiklar och om det gör det och dessutom drabbar båda testiklarna finns risk för sterilitet hos den drabbade mannen/pojken.

5. Minskar barns sjukdagar

De medelålders och äldre människor jag talat med minns mässlingen som ett par mycket tråkiga veckor av deras liv. Utslagen kliade, man hade feber och fick vara hemma. Påssjuka beskrivs som jobbigt för barnen som inte kan svälja på grund av de svullna spottkörtlarna, och röda hund blev man prickig och lite febrig av. Om man tänker sig att varje barn i en ovaccinerad befolkning är sjuk 2-3 veckor i mässling, en vecka i påssjuka och en vecka i röda hund blir det sammanlagt en månads sjukdagar för varje barn.

6. Minskar behovet av sjukvård

Många, kanske de flesta, föräldrar skulle söka åtminstone vårdcentral med sina barn när de fick mässling, påssjuka och röda hund. Många skulle söka barnakuten. Hundratals barn varje år skulle behöva sjukhusvård för mässlingskomplikationer. Röda hund-skadade barn skulle behöva livslång uppföljning i habilitering och hos neurolog.

Vaccinets nackdelar:
1. Kan ge sjukdom hos människor med mycket dåligt immunförsvar

Vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund är ett levande, försvagat vaccin. Det kan ge minimal sjukdom hos barn med normalt fungerande immunförsvar. Hos barn med mycket starkt nedsatt immunförsvar (till exempel vid medfödda svåra immunbrister, eller första tiden efter stamcellstransplantation) kan vaccinviruset ge svår infektion. Det lyckas vi undvika genom att inte vaccinera personer med starkt nedsatt immunförsvar.

De barnen skyddas genom att viruset inte sprids i samhället, genom att de allra flesta andra är vaccinerade.

Mer om flockimmunitet kan du läsa här. 

2. Det gör ont att bli stucken

Vaccinet injiceras med en vass spruta. Sprutan gör ont en kort stund. Om du vill skydda ditt barn mot den smärtan kan du använda bedövningsplåster.

3. Vaccinet kan ge en mycket svag mässling, påssjuka eller röda hund

En till två veckor efter vaccinationen kan ett lätt mässlingliknande utslag och lite svullna, onda spottkörtlar uppkomma, ibland ledvärk. 5-10% av vaccinerade barn får feber då. Några barn får feberkramp i samband med febern, men det är mycket få. Dessa besvär försvinner inom ett par dagar och barnen är inte smittsamma.

4. Det kan bli lite rött i huden där vaccinationen getts

Huden runt injektionsstället kan rodna och bli lite varm. Det går över inom någon eller ett par dagar.

5. ITP

I mycket sällsynta fall kan barnet få en biverkan av vaccinet där blodplättarna i blodet förstörs av kroppen. Det leder i så fall till blödningar i huden, men allvarliga blödningar är oerhört sällsynt. Tillståndet kallas ITP (immunmedierad trombocytopen purpura) och går nästan alltid över av sig själv. Det är inte säkerställt om det är en vaccinbiverkan eller om det hade drabbat barnen ändå. De allra flesta fall av ITP kommer utan tidssamband med vaccination.

6. Allergisk reaktion mot vaccinet

Allergiska reaktioner mot vaccinet förekommer, men är mycket ovanliga. Behandling för dem finns på varje BVC. Allergisk chock förekommer hos ett barn av en miljon vaccinerade.

7. Hjärninflammation

En extremt ovanlig biverkning av vaccinet är hjärninflammation som drabbar färre än ett barn av en miljon vaccinerade. Detta kan jämföras med att en av tusen som insjuknar i mässling får hjärninflammation, och då en allvarligare form än den vaccinorsakade. Vaccination minskar således risken för hjärninflammation till en tusendel av risken som finns för att få hjärninflammation av mässling.

8. Övergående gångstörning?

Det finns en dansk studie som rapporterat en form av övergående gångstörning hos 8 av 100 000 vaccinerade barn, men med bara en studie går det inte att säkerställa ett samband.

Fördelarna med mässlingsvaccinet överväger alltså vida nackdelarna, och därför rekommenderas vaccinet av WHO till alla barn i hela världen.

Biverkningar som undersökts men som inte förekommer

En av de största vetenskapsskandalerna någonsin är dr Andrew Wakefields forskningsfusk kring vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Han publicerade en artikel där han menade att vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund kunde orsaka både autism och inflammatorisk tarmsjukdom. När fusket uppdagades drog den vetenskapliga tidskriften Lancet tillbaka artikeln Klicka här om och se ordet ”retracted” (svenska indragen) lysa med rött över artikeln.

Det är undersökt om vaccinationen ger ökad risk för diabetes, och det gör den inte. Det är fler som får multipel skleros (MS) i en ovaccinerad befolkning än i en vaccinerad. Det är väl undersökt om det finns något samband mellan vaccinet och autism i flera stora studier (efter Wakefields) och det finns inte något samband.

Läsa mer om mässling och vaccination.

Folkhälsomyndighetens samlingssida med informationsmaterial om vaccinationer.

Rikshandboken för barnhälsovård

Infpreg, en kunskapsdatabas för infektioner under graviditet skriven av svenska barnläkare, gynekologer, infektionsläkare och mikrobiologer.

I min bok Praktika för blivande föräldrar - gravidfakta och barnkunskap på vetenskaplig grund kan du läsa mer om vad barn behöver och vad du med gott samvete kan strunta i. Trots sin titel funkar boken inte bara för blivande föräldrar, utan även för dig som varit förälder ett tag. Boken innehåller massor av kunskap om barnets immunsystem, infektioner, allergier och vaccinationer bland mycket annat. Ett perfekt komplement till barnakuten.nu! Finns även som ljudbok!

Köp Praktika för blivande föräldrar hos Adlibris här!

Lyssna på Praktika för blivande föräldrar hos Storytel här!

Dela med dig!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sjuka barn? Tröttnat på Netflix skränande! Testa SF kids play!

48 reaktioner på ”Mässling och röda hund, om sjukdomarna och vaccin mot dem

 1. Hej! Jag är född 1978 och jag kan se att jag fått mässlingvaccin 1980 men ser inget om en andra spruta. Bör jag gå till VC och ta en vaccinspruta?

  Mvh Jenny

 2. Om man tagit vaccinationen mot barnsjukdomar som gavs i skolåldern men inte fick sprutan som litet barn, har man då fullgott skydd mot mässling, röda hund och påssjuka eller bör man ta en spruta till?

  1. Hej!
   Då har man bara fått en spruta och bör gå och ta en spruta till för säkert skydd.
   Hälsningar
   Cecilia

 3. Hej
  Tack för en fantastiskt informativ och bra blogg. Jag är mamma till en liten kille på drygt 2 månader och undrar hur man bäst kan skydda honom från mässlingen?
  Jag kommer vaccinera mär det är dags mem kan man vaccinera tidigare?
  Har varit väldigt nojig när det gäller RSviruset och nu med mässlingsutbrottet blir d inte lättare.

  1. Hej! Jag förstår att det skapar oro. Men tack vare den höga vaccinationstäckningen i Sverige är det helt osannolikt att vi får ett vida spritt mässlingsutbrott. Sannolikheten för att träffa på en mässlingssmittad person i ett köpcentrum eller på en lokalbuss är ytterst låg, även i Göteborg just nu, och i andra områden är den extremt liten. Det är större sannolikhet att träffa på en mässlingssmittad på en vårdcentral eller ett akutsjukhus, så det enda man kan göra är att inte besöka vården i onödan. Dock verkar ju Göteborgssjukvården sköta det hela så bra det någonsin går vilket förhoppningsvis minimerar antalet vidaresmittade.

   Det är helt meningslöst att vaccinera före 6 månaders ålder och helst vaccinerar man inte före 9 månaders ålder. Men vid stor smittrisk för det enskilda barnet kan man vaccinera ner mot 6 månaders ålder.

   Lev ditt liv som vanligt, och besök bara sjukvården om det behövs. Låt inte 15 mässlingsfall hindra dig från att ha en trevlig föräldraledighet med din son.

 4. Jag ser att du besvarat en fråga angående behandlingen av immunglobulin efter exponeringen på Kvinnokliniken i Göteborg redan. Jag undrar om du skulle kunna utveckla ytterligare kring riskerna för smitta i den här situationen, särskilt för spädbarn vars mödrar bara har en vaccination sedan tidigare. Jag skulle även vilja veta mer om vilken effekt den förebyggande behandlingen med immunglobulin förväntas ge både mot att sjukdom bryter ut och mot effekten av sjukdomen i de fall de bryter ut. Min fråga är på gruppnivå, då jag förstår att det bara går att svara generellt. Jag frågar dock då jag hör till dem som fött barn på östra under de aktuella dagarna och även om jag upplever att vården hanterat situationen så gott det går så har informationen, och kunskapen, varit begränsad och jag har svårt att hitta relevant information på andra vägar. Föredrar att hantera oro med fakta men lyckas inte hitta någon sådan. Vore mycket tacksam om du hade nåt mer att tillföra.

  1. Hej!
   Det går inte att ge några vettiga siffersvar på din fråga. Det finns en vetenskaplig översiktsartikel över effektiviteten av immunoglobulin efter misstänkt mässlingssmitta på Cochrane. Du kan läsa en sammanfattning här. Den har dock inte undersökt nyfödda, och de siffror som handlar om antal smittade man kan förhindra etc är uträknade utifrån en antagen situation där mässlingsfallet smittar ett visst antal personer. De går inte alls att överföra på den här situationen med en smittad personal på förlossnings/BB-avdelning. Översikten ger dock stöd till att immunoglobulinbehandling dels minskar antalet smittade efter exposition, dels minskar dödligheten hos dem som ändå blir smittade.
   Mitt intryck är att Göteborgssjukvården verkligen tar den här smittan på största allvar och behandlar alla som kan ha haft risk att bli smittade inom sjukvården och hellre behandlar för många än för få. Bättre skydd än man får i Göteborg just nu tror jag inte man kan få. Det kanske bara är att acceptera ett visst mått av oro fram tills att inkubationstiden är slut? Oro är ju en helt rimlig känsla ibland. Till exempel när ens nyfödda barn utsatts för mässlingssmitta på BB.

 5. Apropå den senaste tiden mässlingsutbrott i Göteborg och att man nu kommer att ge över 50 nyfödda antikroppsbehandling så undrar jag hur detta går ihop med det jag har läst på Trygg Hansas hemsida https://familjen.trygghansa.se/sjukdomar-barn/barnsjukdomar/massling/ om att barnet har ett skydd mot mässling de första 6 månaderna från fosterlivet av mamman? Är detta styrkt vetenskapligt? Är det för att ta det säkra före det osäkra ifall mamman bara fick en dos/ingen dos vaccin som man behandlar dessa barn?

  1. Hej!

   Det är absolut för att ta det säkra före det osäkra som man behandlar dessa barn. Även om nyfödda på gruppnivå har ett visst skydd av mammans antikroppar så är det inte säkert att alla har tillräckligt skydd. Sedan får man också högst antikroppsnivåer av att ha varit sjuk i mässling, och lägre av vaccin. Många i barnafödande ålder kan också bara fått en dos vaccin, vilket ger ännu lägre antikroppsnivåer. Och ett fåtal kanske missade sin dos, hade föräldrar som valde bort vaccination eller fick inget skydd av sprutan.

 6. Tack för svar.
  Verkar mer som att hon har ont i lederna. Har även börjar visa att hon har ont i handlederna.
  Läste att just ledvärk kan vara en biverkan. Men oftast inte för små barn? Vet du om det kan vara en biverkan?

  1. Om hon har kvarstående ledvärk så tycker jag fortfarande att du bör söka vård med henne. Ledvärken som vaccinet orsakar är såvitt jag vet ofta övergående inom några dagar, så det är rimligt att en läkare gör en bedömning av hennes hälta och värk.

 7. Hej.
  Min dotter fick mpr vaccin för 2 veckor sedan, och redan första dagen börja hon säga att hon hade ont i benen och har varje dag klagat på smärta i benen, haltar till och från. är det en vanlig biverkning på mpr vaccinet? Hon är 20 månader.

  1. Hej! Om det var på samma ben där hon fick vaccinet kan man teoretiskt sett tänka sig en lokal biverkan, att hon har ont där hon fick sprutan. Annars kommer biverkningar av MPR-vaccinet efter en inkcbationstid på 2-3 veckor, eftersom vaccinviruset (precis som de vilda virusen) är levande och behöver den tiden på sig att växa till och orsaka symtom. Mest sannolikt är nog att det hela inte hade med vaccinet att göra, men om hältan kvarstår ska du förstås söka vård oavsett.

 8. Hej och tack för en bra blogg!
  Jag undrar hur länge man säger att barn är skyddat mot mässling från de antikroppar det fått från mamman (om mamman är vaccinerad, ej haft sjukdomen)? Ställer frågan då vi vill ut och resa ett par veckor redan när barnet är 4-6 månader ?

  1. Svårt att säga exakt. Det är dock inte alls säkert att barnet är skyddat vid 4-6 månaders ålder av antikroppar från mamman tyvärr. Så bättre att resa någonstans där risken för mässling är låg om man inte kan vänta kanske.

 9. Hej! Tack för informativt om mässlingsvaccinet! Vi ska resa till Spanien med vårt 8-månader gamla barn. Nu undrar vi om vi borde vaccinera honom mot mässling inför resan? Pratat med BVC som inte kunde ge oss något svar. Hänvisade dock till FASS där det står 9 mån som tidigast vaccinationsålder. Kan du ge oss något råd? Mycket tacksam för svar /Mvh Villrådiga föräldrar

  1. Hej!
   Ja, det tycker jag är klokt att göra. Be BVC att be om råd från BVC-överläkaren i landstinget. Annars kan man alltid gå till en vaccinationsbyrå och be om vaccin.

 10. Jag bor i Tyskland och här rekommenderas att barn skall ha fått två vaccinationer mot mässling innan två års ålder. I Sverige är rekommendationen att andra vaccinationen skall ske i skolåldern. Vad är bakgrunden till att skillnaden är så stor? Finns det verkligen fördelar med att vaccinera barnet så tätt som det rekommenderas i Tyskland? Finns det någon diskussion? Just nu känner jag snarare att jag nog vill följa de svenska rekommendationerna…

  1. Hej!

   Med mässlingsvaccinet så räcker en spruta för skydd, för 90% av dem som får vaccinet ungefär. Den andra sprutan ges för att täcka upp för dem som inte svarade på första vaccinet, (kanske pga fel på vaccinet, eller att kroppen inte bildade immunsvar den gången). Hur snabbt man behöver ge andra dosen i ett samhälle beror på hur mycket mässling sprids, med mycket mässling som sprids är det viktigare att komma upp till högt skydd mot mässling i befolkningen i låg ålder, med lite mässling som sprids kan man vänta längre. I Sverige fungerar vaccinationsprogrammet väl än så länge, men börjar vi få större utbrott av mässling är detta säkerligen en fråga som kommer att diskuteras. Än större effekt får sannolikt ett tidigareläggande av första dosen, som i Sverige ges jämförelsevis sent.

 11. Som kommentar till punkt 7. Hjärninflammation

  Enligt https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-och-svar/massling-passjuka-och-roda-hund/

  3. Förekommer hjärninflammation efter MPR-vaccination?
  Det har rapporterats om fall där hjärninflammation har förekommit efter vaccination med MPR-vaccin. >>Det har däremot inte kunnat säkerställas om dessa fall har varit orsakade av vaccinvirus. Hjärninflammationen kan ha haft andra orsaker än vaccinationen.<< Frekvensen har angivits till ett fall per en miljon vaccinerade (1 på 1 000 000).

 12. Hej, du skrev i ett tidigare inlägg att du skulle vaccinerat ditt barn tidigare om han var över ett år då det var ett utbrott av mässling i Uppsala. Jag skall åka utomlands med min son och han kommer bara att vara 10 månader vid vaccinering (rekommenderat från Bvc). Varför drar du gränsen vid ett års ålder? Vet du något om hur många barn som vaccineras tidigare än 18 månader och om det är några risker med att man ändå måste ta vaccinet igen vid 18 månaders ålder för att få fullt skydd.
  Tack för informativa inlägg.

  1. Hej! Ja du, man kan ju vaccinera tidigare än vid ett år också. Globalt sett är det mycket vanligt att vaccinationsprogrammen ger första dosen vid 9 månader där mässling sprids. Inga kända risker med att ta flera doser.

 13. Hej! Planerar resa till USA med bebis som då kommer vara drygt 8 månader. Får helt olika besked om bebis bör vaccineras eller inte. En läkare säger att vaccin är onödigt då bebis ska få skydd genom amning. En annan säger att vaccinering inte rekommenderas på barn under 9 månader för att man inte vet hur det påverkar barnet. Vissa vaccinationscenter säger att vi kan komma dit och vaccinera drygt 7 mån bebis och andra säger att bebis måste vara minst 9 mån. Är väldigt frustrerande med olika besked! Är det farligt eller onödigt att vaccinera en 7-månaders bebis?

  1. Hej! Amning har aldrig och kommer aldrig att skydda mot mässling. Det skyddar mot blodförgiftning, bakteriella gastroenteriter (magsjukor av typ Salmonella, Campylobacter) och eventuellt mot luftvägsinfektioner. Det är klokt att vaccinera inför utlandsresa och 6 månader är den medicinskt motiverade nedre gränsen för vaccin.

 14. Hej

  Ska resa till USA nästa vecka, min 20 månaders pojke har ej hunnit få MRP vaccinet än då han lyckats pricka in att vara sjuk de tillfällen som vi haft.
  Nu står jag i valet om det är för sent, är rädd att han får biverkningar medans vi är bortresta och kommer då befinna oss i ett klimat där det är ca 40 grader varmt.
  Frågade BVC men fick bara ett tjurigt svar att jag fick göra som jag ville…
  Så vaccinera och riskera biverkningar i varmt klimat eller inte vaccinera och riskera att det finns en chans att bli smittad.

  1. Jag skulle absolut vaccinera! Han kanske inte hinner få fullt skydd, men bättre något skydd än inget. Biverkningarna (de eventuella) får ni hantera på plats.

  2. Hej
   Vi vaccinerade för fem dagar sen och nu har mitt barn fått mässlingliknande utslag över hela kroppen, han verkar inte påverkad av dem. Men hur länge brukar de hålla i sig?

  3. Åker på charterresa till Kanarieöarna dagen efter mitt barn blir 9 månader och är borta i två veckor. Har förstått att hon är skyddad via mig fram till 9 månader. Och ska jag ta sprutan får jag göra det när hon är 8,5 månader vilket är lite tidigt de vill helst att man är nio månader ju. Hur bör jag göra? Räcker skyddet från mig verkligen bara prick nio månader eller är det tilltaget? Är risken större för biverkningar att vaccinera någon så liten?

  4. Hej!
   Skyddet från dig räcker inte till 9 månaders ålder. 9 månader är åldern då FASS (läkemedelsbolaget) börjar rekommendera vaccination. Skyddet från dig är sannolikt borta flera månader tidigare. Bäst att vaccinera vid 8,5 månader i den här situationen tycker jag.

 15. Tack för informativt inlägg! Hamnade här när jag sökte på bieffekter av vaccinet. Vid förra sprutan fick sonen röda utslag och feber, ringde sjukvårdsupplysningen som sa att det inte hade samband.

  Nu, en vecka efter 1årsvaccinet, ser det ut som han har drabbats av mässlingen, ffa i ansikte, mage och ben. Han är även mycket ostadigare och ramlar oftare när han går, vilket stämmer överens med den danska studien. Känns bra att få bekräftat att det troligtvis beror på vaccinet och förhoppningsvis snart går över. Vet ni hur länge gångstörningen kan sitta i?

  1. Jag skulle söka barnläkare om barnet fortsatt ramlar påtagligt oftare än tidigare i någon veckas tid. Oavsett vaccin.

 16. Jag har precis vaccinerat min 1-åring mot mässling eftersom vi ska ut och resa. Om min son skulle ha den stora oturen att vara ”undantaget” som får hjärninflammation, brukar detta alltid ge kroniska effekter eller kan man bli helt återställd efter en hjärninflammation?

  Tack på förhand!

  1. Hej! För det första vill jag poängtera att risken att din son skulle drabbas av vaccinorsakad hjärninflammation är extremt liten. Att svara på frågan blir således lite som att svara på frågan ”Om flygplanet vi ska resa i störtar, vilka skador riskerar man då?”

   Hjärninflammationer är ibland ganska lindriga och lämnar i vissa fall knappt märkbara men eller inga alls och ibland är de hemska och leder till döden eller svåra hjärnskador. Genom att vaccinera din son har du minskat hans risk för att drabbas med 1000 gånger om han råkar träffa på mässling. Klokt!

   Hoppas ni får en riktigt bra (och frisk) resa!

 17. Kan du referera exakt, med ett citat, ur en källa, att till synes tidigare och nuvarande fullständigt friskt, så dör 1 av 1000 barn av mässling i Sverige? Alltså inte ospecifikt till en bok, sajt eller rapport.

  Tyvärr är detta riktigt ovetenskapligt, men i den stad jag bor i, vid mässlingepidemier under 70- och början av 80-talet dog inte en enda av mässling. På min skola var det cirka 700 elever. Alla fick inte mässling, men som bland annat SMI och Internetmedicin skriver, så är mässling en väldigt smittsam sjukdom. Så alltför många undkom inte mässlingen. Lägg sedan till att vi har ett 10-tal skolor till med ungefär samma antal elever per skola. Om någon hade avlidit under en mässlingepidemi, hade det slagit stort i media.

  Inlägget heter fördelar och nackdelar med vaccin – ”MPR”. Det verkar uteslutande vara fördelar, inga nackdelar? Varför inte lika ingående, som de detaljerande sjukdomsbeskrivningarna, lista de inte alltför ovanliga biverkningarna av Röda Hund-vaccinkomponenterna i MPR-vaccin? Exempelvis att flickor/kvinnor kan drabbas av artrit/reumatiska besvär, sällsynt men ibland livslånga? Ta gärna upp de fall som finns dokumenterade där MPR orsakat dövhet, istället för att skydda mot det. Lite information finns ju här i FASS: http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20040916001351&DocTypeID=3&UserTypeID=0

  Annars googla på vaccinnamnet i FASS-länken ovan, plus product monographe, så hittar man vaccintillverkarens egna information om vaccinet. Där kan man gå vidare och får mer, bredare och fördjupad information.

  ”Flockimmuniteten” är rätt intressant. I en given population är det cirka 5% som inte kan vaccinera sig pga bakomliggande sjukdomar, där vi så att säga ska vaccinera oss av ”solidariska” skäl. Enligt uppgift från vaccintillverkarna själva (produkt monograferna) ger vaccinet ingen effekt alls, i några procent, upp till ungefär 5% – inga antikroppar alls bildas efter vaccination. Sen har vi den delen av populationen där antikroppar bildas, men individerna insjuknar trots detta i mässling, och kan således smitta andra ovaccinerade. Hursomhelst, när vi lägger ihop dessa procent, så hamnar vi alltså under 90% i flockimmunitet. Det var bara en parantes, en intressant sådan.

  1. Hej! Tack för din kommentar. Den innehåller flera frågor som jag svarar på en i taget.

   1. Jag har aldrig skrivit att 1 av 1000 tidigare och nuvarande fullständigt friska barn dör av mässling i Sverige. Jag har skrivit att i befolkningar som den svenska, med välnärda barn och bra barnsjukvård, dör 1-2 av tusen barn som får mässling. Precis som med alla andra infektionssjukdomar drabbar mässlingen orättvist. Risken att dö är betydligt större för de barn som har underliggande sjukdomar, eller det fåtal barn som även i Sverige är undernärda.

   Du önskar en exakt källa med citat om mortaliteten vid mässling. Citat: ”Mässling kan även i vår del av världen orsaka dödsfall eller allvarliga följdsjukdomar som hjärninflammation. Risken för dödsfall i mässling anges i i-länder till några promille.” Citatet är hämtat från boken Vaccination av barn, det svenska vaccinationsprogrammet, en kunskapsöversikt för vårdpersonal. Utgiven av Socialstyrelsen 2008. Citatet hittar du på sidan 45.

   2. Du säger att jag inte tar upp nackdelar med vaccinet. Jag har listat 6 fördelar och 8 nackdelar med vaccinet. Om du tycker att fördelarna är övervägande, viktigare och ”tyngre” så är du och jag helt överens. Vi är också överens med världens samtliga folkhälsoorganisationer, barnläkarsällskap, infektionsläkarsällskap etc. Fördelarna med vaccination mot mässling och röda hund överväger nackdelarna enormt.

   3. I FASS-texten du länkar till finns en viktig information: Citerar: ”Dessutom finns rapporter om andra biverkningar vid användning av M M RVAXPRO efter godkännandet och/eller i kliniska studier samt vid användning efter godkännande av tidigare formuleringar av monovalenta och av kombinerade mässling-, påssjuke- och röda hundvacciner tillverkade av Merck & Co., Inc., och dessa har utan hänsyn till kausalitet eller frekvens sammanfattats i avsnitt b (frekvens ingen känd frekvens). Dessa data rapporterades baserat på mer än 400 miljoner doser som distribuerats världen över.” Kausalitet betyder orsakssamband. Det är alltså så att listan på ”biverkningar” innehåller alla sjukdomar som rapporterats ha drabbat mer än 200 miljoner vaccinerade inom en viss tid efter vaccinet getts, oavsett om något orsakssamband har kunnat visas eller inte, och oavsett hur många som drabbats.

   För att bestämma om det finns ett orsakssamband mellan vaccination och en sjukdom måste man jämföra vaccinerad och ovaccinerad grupp, och se att sjukdomen är vanligare i vaccinerad grupp. Det har gjorts av många vaccinforskare i fråga om mässling-påssjuka-röda hund-vaccin och de biverkningar som är orsakade av vaccinet har jag listat i min text. Även den biverkan där vetenskapen inte är helt ense om den har ett orsakssamband med vaccinet, det vill säga ITP har jag tagit med. För fullständighetens skull. Dövhet tillhör de sjukdomar där man inte kunnat se något orsakssamband med vaccinn.

   4. Ditt resonemang om vaccinanslag och flockimmunitet kräver större plats än jag har i kommentaren för att kommentera. Kort sagt kan jag säga att få saker inom medicinen är så väl undersökta och dokumenterade som hur många som behöver vara vaccinerade för att en befolkning ska vara skyddad mot mässling.

 18. @ Cecilia: Ok. Tack för snabbt svar! Kan du vore det interessant. Vore ju det logiska att även vuxna fick ”vaccineras” ikapp sas med tanke på risker för gravida kvinnor är det ju en fördel om de flesta vuxna som kan och vill är vaccinerade. Ha en bra påsk!

 19. Om det är en till två per tusen som dör, och 50 000 per år får mässling, så handlar det väl om 50 till 100 snarare än om 5 till 10?

 20. Håller med Helena, är jätteglad att ha hittat er blogg. Gillar verkligen er sakliga och informativa sätt att skriva. Speciellt när det gäller ämnen med många myter som detta med vaccin. Just när det gäller mässling har man ju nyligen gått ut och varnat för utbrott i Stockholm och Uppsala. Finns det skäl att börja fundera på att temporärt tidigarelägga vaccin för friska barn mellan tex 1 år och 18 månader? Eller är risken att smittas på tex Öppna Förskola eller förskola osv såpass små att riskerna är större än nyttan med att tidigarelägga vaccin? Vet att man i vissa fall kan tidigarelägga just mässlingsvaccin och undrar hur ni tänker kring det? Är det något ni själva skulle gjort i dagsläget eller skulle ni hellre väntat? Sedan undrar jag om ni har någon aning om hur det fungerar för med nyanlända flyktingar/invandrare som anländer ovaccinerade. Erbjuds även äldre barn och vuxna i den gruppen vaccin eller vaccineras enbart de barn som faller inom BVCs vaccinprogram?

  1. Det finns inga officiella rekommendationer kring att tidigarelägga vaccin i Uppsala (i Stockholm är det sedan en tid inga fler smittade). Jag fick höra om utbrottet typ dagen efter Edvin fått sin första spruta mot mässling, påssjuka och röda hund. Hade jag bott i Uppsala och han inte hade fått den men fyllt ett år hade jag nog bett om en tidigare vaccinspruta.

   Nyanlända flyktingbarn/invandrare vaccineras ikapp enligt allmänna vaccinationsprogrammet via BVC eller skolhälsovården. För vuxna vet jag faktiskt inte. Det kan jag försöka ta reda på.

 21. Tack så hemskt mycket för utförlig och saklig info. Det står mig allt klarare att åtminstone den ena tvillingen nog borde avstå det här vaccinet pga problemen med immunförsvaret och vita blodkroppar som hon haft och fortfarande till viss del har.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *